Guan Yin Mantra Song Lyric and Music Download
南無觀世音菩薩 The Guan Yin Mantra (唱誦篇) - 黃慧音 Imee Ooi

南無觀世音菩薩唱誦 (修行篇) The Guan Yin Mantra - 黃慧音 Imee Ooi

Kuan Yin Mantra - Namo Guan Shi Yin Pusa - Imee Ooi

The True Words to Bring an Efficacious Response From Guan Yin Mantra

Namo Guan Shi Yin Pusa

南無觀世音菩薩聖號 七字二音 法鼓山 剪輯2小時加長版 高清 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva

Mantra de La Gran Compasión ~ Kwan Yin

Kuan Yin - Crystal Music to Calm your Mind